project informatie

INLEIDING

Een groot aantal mensen in Nederland werkt niet. Bijvoorbeeld als ze door ouderdom, ziekte, een psychische of lichamelijke beperking of vanwege sociale omstandigheden niet in staat zijn arbeid te verrichten.Er is echter ook een groep die prima in staat is om te werken en ook graag wil deelnemen aan het arbeidsproces. Dit betreft honderdduizenden mensen die door kleine handicap of bepaalde levensloop vaak buiten beeld blijven voor reguliere functies en een achterstand ervaren op de de arbeidsmarkt.

Deze onwenselijke situatie groeit. Menselijk kapitaal blijft onbenut en veel individuele levens onvervuld.

In sociaal akkoorden, banenafspraken en andere plannen rondom de aanpak van werkloosheid, worden veelal van buitenaf voorwaarden gecreëerd om de arbeidsparticipatie en/of de arbeidsmarktpositie van met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te verbeteren. Wij willen echter een bijdrage leveren aan het terugdringen van werkloosheid door bij de invulling van deze afspraken de doelgroep zelf het voortouw te laten nemen. Er zijn voldoende gekwalificeerde en vooral geëngageerde werkzoekende arbeidsgehandicapten, jongeren, 50-plussers, statushouders, et cetera te vinden die hieraan een goede en bepalende rol kunnen spelen.

In dit kader van de aanpak werkloosheid passeren vaak, te pas en te onpas, de begrippen empowerment en participatie de revue. Van deze begrippen zijn veel definities te vinden op internet. Onderstaande definities sluiten het best aan bij de wijze waarop wij tegen deze begrippen aankijken en bij de manier waarop wij ze willen toepassen

Empowerment = het gebruik maken en ontwikkelen van zijn capaciteiten om in economisch, sociaal en politiek opzicht actief mee gestalte te geven aan zijn eigen leven en dat van de gemeenschap waarvan men deel uitmaakt (http://www.woorden-boek.nl/woord/)

Participatie = meedoen aan iets, een steentje bijdragen aan iets. (http://www.encyclo.nl/lokaal/10628)

Bovengenoemde definities vormen de basis van voorliggend projectplan; wij geloven erin, en hebben dit inmiddels ook aangetoond middels meerdere succesvolle projecten, dat het daadwerkelijk betrekken van doelgroepen bij het oplossen van problemen of beter aangaan van uitdagingen zijn uitwerking niet mist. Daarbij willen we een stap verder gaan dan nu in veel gevallen onder de noemer participatie en empowerment gebeurd; het horen van de doelgroep of het laten uitvoeren van door professionals bedachte plannen door de doelgroep.

In onze beleving betekenen participatie en empowerment dat doelgroepen daadwerkelijk het voortouw nemen, aan het stuur komen te staan. Daadwerkelijk in staat worden gesteld om hun capaciteiten te benutten om een steentje bij te dragen of gestalte te geven aan een betere toekomst voor henzelf en voor anderen uit hun gemeenschap.

Zij weten en ervaren immers als geen ander het ‘probleem’ en zijn daardoor waarschijnlijk beter dan anderen in staat bij te dragen aan een oplossing, zij zijn de experts. Wij geloven erin dat veel werkzoekenden, met de juiste begeleiding en coaching, in staat zijn om hun eigen doelen te kiezen en ook dat zij reeds beschikken over de oplossingen die nodig zijn om die doelen te bereiken.


HOE IMPOWER ONTSTOND

Het project I-Mpower kent zijn oorsprong in 2013 en is een afgeleide van de werkervaringsprogramma’s Step2Work van Nuon en Alliander en het Philips Werkgelegenheidsplan. Deze bedrijven hebben de afgelopen decennia ruimschoots ervaring opgedaan met het op een ondernemende en zakelijke wijze begeleiden van ‘werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt’ naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt. En met succes.

Een drietal triggers waren de concrete aanleiding voor het ontstaan van I-MPower: een droom/ambitie, een maatschappelijke context en de drive de droom binnen deze maatschappelijke context waar te maken.


Droom/ambitie; Patrick Westermolen is 20 jaar en zit in een rolstoel. Sinds juni 2013 is hij, in het kader van het werkervaringsproject Step2Work werkzaam als klantcontact medewerker bij Vattenvall (voorheen NV Nuon Energy). In het kader van zijn persoonlijk ontwikkelingsplan gaf Patrick aan in de toekomst graag zijn ervaringen te willen gebruiken om andere minder validen een betere uitgangspositie op de arbeidsmarkt te bieden.

Zijn ervaring is dat minder validen als hijzelf door hun omgeving, zowel hun sociale netwerk als hun professionele omgeving, vaak ‘klein’ worden gehouden.

Zijn motto; ik heb dan wel een handicap, maar dat is geen beperking.


Drive; Bovenstaande elementen waren de aanleiding om de gebaande paden te verlaten en een innovatieve, baanbrekende werkwijze voor te stellen. We waren en zijn ervan overtuigd dat we, door het inzetten van peer-methodiek, een werkwijze waarbij leden uit de doelgroep methodisch worden ingezet bij activiteiten en waarbij ze de boodschap (kennis, inzicht,vaardigheden, houding) communiceren met anderen uit de doelgroep, werkzoekenden bereikt en ondersteund kunnen worden die door professionals niet of moeilijker worden bereikt.

Nog steeds weten grote groepen werkzoekenden hun weg naar de arbeidsmarkt niet of moeilijk te vinden. Daar tegenover staat dat steeds meer bedrijven en sectoren nauwelijks aan geschikt personeel weten te vinden.

De behoefte om werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt te bereiken en te begeleiden naar vacatures is derhalve nog steeds groot. Reguliere kanalen en werkwijzen bieden, naar onze mening, onvoldoende soelaas. Een innovatieve, onderscheidende aanpak, gebaseerd op de inzet van peercoaches en gecombineerd met laagdrempelige combinaties van leren en werken, kan volgens ons nog steeds een verschil maken.


DE IMPOWER-METHODE

ImPower is een vernieuwend concept dat de kracht van (doel)groepen gebruikt om andere leden van de (doel)groep te bereiken. Deze systematiek is veelal bekend onder de term peer-educatie en/of ervaringsdeskundigheid.

In zorg, welzijn en onderwijs wordt deze methodiek steeds vaker toegepast. In de wereld van werk, inkomen en reintegratie is dit echter nog zelden het geval. Wij geloven erin, en hebben dit inmiddels ook laten zien, dat leden uit de doelgroep, mits zij over een aantal benodigde competenties beschikken (zoals empathisch, behulpzaam, enthousiast en leerbaar) en worden voorzien van de noodzakelijke kennis en vaardigheden, zelf het verschil kunnen maken. Door op hun eigen wijze, gebruik makend van de in het team beschikbare kwaliteiten, de problematiek te lijf te gaan op een wijze waarin zij zelf, en dus hun leefstijl-/leeftijdsgenoten veelal ook, geloven.

Kortom: we stellen werkzoekenden in staat om, op basis van hun eigen ervaringen en overtuigingen (I am power), andere werkzoekenden verder te helpen (I empower).

De uitwerking is daarmee, op papier, redelijk simpel. We selecteren 10 tot 12 werkzoekenden uit de doelgroep en faciliteren hen in het realiseren van een heldere en objectieve doelstelling:

Vind en begeleid in 12 maanden minimaal 90 andere werkzoekenden duurzaam naar een baan, naar school of naar een combinatie van leren en werken. En zorg ervoor dat jullie zelf, aan het einde van de projectperiode een passende en duurzame vervolgbaan hebben gevonden.

De wijze waarop zij contact zoeken en vinden met de doelgroep en de manier waarop zij kandidaten begeleiden bepalen ze zelf.

De geselecteerde peercoaches ontvangen een arbeidsovereenkomst van een jaar tegen minimumloon, en worden daarmee uitkeringsonafhankelijk.

Vanzelfsprekend worden de peercoaches optimaal ondersteund in het behalen van hun doelstellingen. Dit doen we door;

  • hen een intensieve, praktijkgerichte opleiding tot peercoach aan te bieden. Deze opleiding ziet er als volgt uit:

1. een module Persoonlijk Leiderschap (voorafgaand aan de indiensttreding)

2. een module Coaching en Begeleiding (gedurende de eerste 5 maanden van hun dienstverband)

3. een specialisatie-module Jongerencoach, Ervaringsdeskundige, Adventure Coach, et cetera

- dagelijkse begeleiding door ervaren Teamcoaches die de deelnemers kunnen faciliteren en begeleiden in het bereiken van hun doelen

- gerichte intervisie- en interventiemomenten door de trainers die ook de opleiding verzorgen

De projectperiode van een ImPower-editie bedraagt 12 maanden. De peercoaches zijn gedurende deze periode in dienst van het project en ontvangen een salaris ter hoogte van het wettelijk minimumloon en worden daarmee uitkeringsonafhankelijk.

Uitgangspunt is dat de peercoaches 80 % van hun contracturen werken en 20% van de tijd met hun opleiding bezig zijn.


Met name de ervaringen die sinds 2006 in het Step2Work-programma van Nuon zijn opgedaan, zijn meegenomen in de ontwikkeling van ImPower. Zo is de training Persoonlijk Leiderschap (voorheen Steps2Change) dat iedere Step2Work-deelnemer voorafgaand aan de start van zijn werkervaringsplaats doorliep, aangescherpt naar het projectdoel, overgenomen. Ook andere ervaringen met groepsgewijze trajecten bij o.a. Feenstra (leer-werkplekken installatie-techniek), Nuon KlantContactCentra (leer-werkplekken Callcenter-medewerker) en Step2Save (leer-werkplekken Energieadviseur) zijn verwerkt.


DE RESULTATEN VAN IMPOWER 2014-2019

Sinds 2014 zijn inmiddels 5 edities van I-Mpower gestart; vier projecten in Amsterdam, een editie in Rotterdam en onlangs in Arnhem. De resultaten van de 3 afgeronde I-MPower-edities in Amsterdam, gericht op de doelgroep jongeren, spreken voor zich:

Inclusief de peercoaches zijn derhalve 299 werkloos werkzoekenden succesvol begeleid. Het overgrote deel (267 deelnemers; 89%) van hen is naar een baan begeleid. Uitgangspunt hierbij was dat het ging om een baan van minimaal 24 uur en voor de duur van minimaal 6 maanden.

Zoals beschreven zijn voor de 3 projecten 33 jongerencoaches aangenomen. Van hen zijn er gedurende de projecten 6, door verschillende oorzaken uitgevallen. Van de 27 coaches die het traject hebben afgerond, hadden er 22 aansluitend een vervolgbaan, veelal binnen het werkveld:

- 6 voormalig peercoaches zijn werkzaam bij een gemeente als werkmeester, klantmanager, jobhunter of medewerker bij een jongerenpunt.

- 11 jongerencoaches zijn werkzaam bij een welzijnsorganisatie als jongerenwerker of begeleider.Financiering

In principe worden de werkzaamheden van ImPower kostenloos verricht vanuit de regeling Return on Investment.


DE FOUNDERS VAN IMPOWER

Arjan te Wierik en Peter Fekkes zijn de founders van Impower.

Arjan is een maatschappelijk betrokken, creatieve en ondernemende verbinder. Hij haalt zijn energie al ruim 25 jaar uit het verbinden van mensen en mogelijkheden. In 2013 ontwikkelde hij als areamanager Social Projects bij Nuon het concept I-MPOWER, vanuit de ervaring dat er veel werd en wordt gesproken over werkzoekenden, maar slechts heel weinig met hen. I-MPOWER zet de kracht van de werkzoekenden in om andere werkzoekenden te inspireren en activeren.

Peter is innovator pur sang met een bijzondere interesse in menselijk gedrag. Na een aanvankelijk technische carrière is hij midden negentiger jaren geswitcht naar een carrière gericht op de ontwikkeling van menselijk gedrag. Aanvankelijk in het werkgebied van Organisatieontwikkeling en vanaf 2006 steeds meer gericht op empowerment van (langdurig) werkzoekenden. Met effect, inmiddels hebben vele honderden mensen via de programma's waar Peter in participeerde de weg naar werk gevonden.

Nadat het pad van Arjan en Peter elkaar in 2011 kruiste, heeft hij Arjan ondersteund bij de ontwikkeling van I-MPOWER in Amsterdam en sindsdien is hij nauw bij dit project betrokken.

Om ook andere bedrijven en gemeenten kennis te laten maken met de kracht van anders denken en anders doen startte Arjan samen met Peter Fekkes ImPower, social impact company!